Výsledky

R1: BeePro Kurikulum vrátane Správy o súčasnej situácii v sektore

Tento výstup bude komplexný. Bude obsahovať súhrnnú správu o situácii vo včelárstve vo všetkých partnerských krajinách – správu o súčasnej situácii v sektore, metodiku vývinu vzdelávacích nástrojov a samotné BeePro kurikulum.

Správa o súčasnej situácii v sektore 

Nadnárodná správa SoA pozostáva z národných správ zo všetkých partnerských krajín o miestnej situácii v oblasti včelárstva, súvisiacej s témou projektu. Táto nadnárodná správa obsahuje kľúčové informácie o súčasných hrozbách, potrebách, abnormalitách v poľnohospodárstve vo vzťahu k včelám vo všetkých partnerských krajinách, ako aj v Európe. Pozostáva z 2 hlavných častí: 1. časť: Zber údajov a 2. časť: Online prieskum. Zistenia tejto správy slúžia ako základ pre vypracovanie ďalších výsledkov projektu, najmä vzdelávacieho plánu Beepro, virtuálneho vzdelávacieho prostredia so vzdelávacím obsahom a príručky BeePro.

BeePro kurikulum

Ďalšou časťou R1 budú učebné osnovy- BeePro kurikulum. BeePro kurikulum bude hrať kľúčovú úlohu z pedagogického hľadiska, tento dokument bude špecifikovať všetky aspekty týkajúce sa kompetencií, obsahu, načasovania, úrovne EQF a tiež výsledkov vzdelávania, ktoré študent získa. Učebné osnovy budú tiež základom, východiskovým dokumentom pre vypracovanie obsahu vzdelávania v R2.

Metodika vývinu vzdelávacích nástrojov

Ako tretia časť R1 bude vypracovaná Metodika vývinu vzdelávacích nástrojov. Tento dokument bude popisovať spôsob návrhu a implementácie aktivít, bude základom pre všetky aktivity projektu a bude zohrávať úlohu príručky pre všetkých partnerov konzorcia pri implementácii projektu. Tento dokument bude určený pre projektové konzorcium a bude dostupný iba v angličtine.  

R2: Virtuálne vzdelávacie prostredie so vzdelávacím obsahom

Virtuálne vzdelávacie prostredie bude hlavným nástrojom na poskytovanie vzdelávacieho obsahu. Platforma virtuálneho vzdelávacieho prostredia, ako aj vzdelávací obsah, ktorý bude vyvinutý v rámci tohto výstupu, budú overované počas pilotnej testovacej aktivity.

R3: BeePro Príručka

Posledným výsledkom bude R3: BeePro príručka; Vzdelávací obsah, vyvinutý v predchádzajúcich fázach projektu, bude upravený po fáze pilotného testovania a bude tvoriť hlavnú časť príručky BeePro. Bude obsahovať aj ďalšie časti – prípadové štúdie/praktické príklady. 


Na stiahnutie