O projekte

Hlavným cieľom projektu "BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme" je aktualizovať a zlepšiť vedomosti a povedomie študentov v OVP, organizácií pôsobiacich v OVP, poľnohospodárov a ľudí pracujúcich v poľnohospodárskej výrobe v oblasti ekologického včelárstva a správneho používania chemických prípravkov na ochranu rastlín a hnojív, prostredníctvom vytvorenia učebných osnov a obsahu interaktívneho vzdelávania, zameraného na ekologické včelárstvo a vývinu interaktívnych tréningových materiálov a nástrojov o ekologickom včelárstve a racionálnom používaní prípravkov na ochranu rastlín.

V poľnohospodárskom odbornom vzdelávaní je nedostatok komplexných informácií a ucelených vzdelávacích materiálov týkajúcich sa ekologického včelárstva s osobitným zameraním na vplyv používania prípravkov na ochranu rastlín a hnojív na včely a iné opeľovače. Okrem toho sa tieto témy neustále vyvíjajú a je potrebné aktualizovať a zlepšovať odbornú prípravu odborníkov, aby sa poľnohospodárstvu a včelárstvu pomohlo zavádzať čoraz účinnejšie a udržateľnejšie produkčné metódy a podporiť ich vzájomnú spoluprácu..

Vzdelávací obsah, vyvinutý v rámci projektu je poskytovaný inovatívnym spôsobom s využitím nových technológií. Jednoduchý spôsob učenia je obzvlášť dôležitý v tejto téme, pretože náš projekt smerujeme k širším skupinám príjemcov, ako sú ľudia a učitelia zo vzdialených vidieckych oblastí. Preto chceme e-learningový vzdelávací obsah sprístupniť v on-line aj off-line forme na použitie na PC alebo mobilných telefónoch či tabletoch, ako aj vo forme tlačených a elektronických príručiek.

Hlavné ciele 

  • Eliminovať úbytok včiel spôsobený nesprávnym používaním prípravkov na ochranu rastlín;
  • Aktualizovať a zlepšiť vedomosti študentov OVP, organizácií, poľnohospodárov a včelárov a ľudí pracujúcich v v oblasti ekologického včelárstva a správneho používania chemických prípravkov na ochranu rastlín a hnojív;
  • Vytvoriť učebné osnovy a obsah interaktívneho vzdelávania, zamerané na ekologické včelárstvo a racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín

Cieľové skupiny

  • Hlavné cieľové skupiny projektu Beepro sú: Študenti odborného vzdelávania a prípravy, organizácie odborného vzdelávania a prípravy, učitelia študentov odborného vzdelávania a prípravy, poľnohospodári a včelári, pôdohospodárski poradcovia.

  • Ďalšie cieľové skupiny zahŕňajú: MSP a poľnohospodársko-potravinárske združenia, miestne komunity, školy odborného vzdelávania a prípravy, univerzity, agentúry pre rozvoj vidieka, miestne, regionálne a vnútroštátne orgány vo vidieckych oblastiach, široká verejnosť.

Hlavné výsledky projektu

  • R1: BeePro Kurikulum vrátane Správy o súčasnej situácii v sektore
  • R2: Virtuálne vzdelávacie prostredie so vzdelávacím obsahom
  • R3: BeePro Príručka