Rezultaty

R1: Program BeePro zawierający analizę sytuacji

Rezultat ten ma charakter kompleksowy. Zawiera raport podsumowujący sytuację w pszczelarstwie we wszystkich krajach partnerskich – stan wiedzy, metodologię szkoleń i sam program nauczania BeePro.

Raport State of the art

Ponadnarodowy raport SoA składa się z raportów krajowych ze wszystkich krajów partnerskich na temat lokalnej sytuacji pszczelarstwa związanej z tematyką projektu. Ten ponadnarodowy raport zawiera kluczowe informacje na temat aktualnych zagrożeń, potrzeb, nieprawidłowości w rolnictwie w odniesieniu do pszczół we wszystkich krajach partnerskich, a także w Europie. Składa się z 2 głównych części: części 1: Badania literatury i części 2: ankiet online. Ustalenia zawarte w tym raporcie stanowią podstawę do opracowania innych wyników projektu, w szczególności programu nauczania Beepro, wirtualnego środowiska edukacyjnego z treściami szkoleniowymi i podręcznika BeePro.

Program BeePro

Program nauczania BeePro określa wszystkie aspekty związane z kompetencjami, treścią, harmonogramem, zapotrzebowaniem na EQF, a także efektami uczenia się, które uzyskają uczestnicy kursu BeePro.

Metodologia szkoleniowa

Dokument ten stanowi podstawę wszelkich działań w ramach projektu oraz pełni rolę podręcznika dla wszystkich partnerów konsorcjum podczas realizacji projektu – zdefiniowane i opisane są działania szkoleniowe zaplanowane w ramach projektu BeePro, aby pomóc partnerom, interesariuszom instytucjonalnym i inne zainteresowane strony. Ten dokument jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

R2: Wirtualne środowisko edukacyjne z treściami szkoleniowymi

Głównym narzędziem dostarczania treści szkoleniowych jest wirtualne środowisko uczenia się. Zawiera bezpłatne kursy online, które dostarczają wielu informacji z zakresu pszczelarstwa ekologicznego oraz prawidłowego i racjonalnego stosowania środków ochrony roślin. Kurs e-learningowy BeePro jest dostępny w języku angielskim, słowackim, polskim, rumuńskim, greckim i hiszpańskim.

R3: BeePro podręcznik

Ostatnim wynikiem będzie rezultat R3 - Podręcznik BeePro; Opracowane wcześniej treści szkoleniowe, zaadaptowane po fazie testów pilotażowych, będą stanowić główną część podręcznika BeePro. Będzie on również zawierał dodatkowe części – studia przypadków/praktyczne przykłady.