Αποτελέσματα

R1: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα BeePro συμπεριλαμβανομένου της έκθεση αναφοράς

Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι ολοκληρωμένο. Θα περιλαμβάνει μια συνοπτική έκθεση σχετικά με την κατάσταση της μελισσοκομίας σε όλες τις χώρες εταίρους - Έκθεση αναφοράς, Μεθοδολογία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων και το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών BeePro.

Έκθεση αναφοράς

The SoA transnational report consists of national reports from all partner countries on local beekeeping situation related to the topic of the project. This transnational report contains key information about the current threats, needs, abnormalities in the agriculture in relation to bees in all partner countries as well as in Europe. It consists of 2 main parts: PART 1: DESK RESEARCH and PART 2: ONLINE SURVEY. The findings of this report serve as a basis for the elaboration of other project results, in particular the Beepro Curicullum, the Virtual Learning Environment with Training Content and the BeePro Handbook. 

Διδακτική ύλη Bee Pro

Ένα άλλο μέρος του πρώτου αποτελέσματος θα είναι η διδακτέα ύλη του προγράμματος BeePro. Το πρόγραμμα σπουδών BeePro θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο από παιδαγωγικής άποψης, το έγγραφο αυτό θα καθορίζει όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τις ικανότητες, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα, τις απαιτήσεις του EQF και επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα αποκτήσει ο μαθητής. Το πρόγραμμα σπουδών θα αποτελέσει επίσης τη βάση για την επεξεργασία του περιεχομένου κατάρτισης στο δεύτερο αποτελέσμα.

Μεθοδολογία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων

Το τρίτο μέρος του πρώτου αποτελέσματος είναι η προετοιμασία της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη πακέτων μαθημάτων. Το έγγραφο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για όλες τις δραστηριότητες του έργου και θα παίξει ρόλο εγχειριδίου για όλους τους εταίρους της κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Το έγγραφο αυτό θα προορίζεται για την κοινοπραξία του έργου και θα είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.  

R2: Εικονικό περιβάλλον μάθησης με εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Το εικονικό περιβάλλον μάθησης θα είναι το κύριο εργαλείο για την παροχή του περιεχομένου κατάρτισης. Τόσο η πλατφόρμα του εικονικού περιβάλλοντος μάθησης όσο και το περιεχόμενο κατάρτισης, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτού του αποτελέσματος, θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια πιλοτικών δοκιμών.

R3: Εγχειρίδιο BeePro

Το τελευταίο αποτέλεσμα θα είναι το R3: Εγχειρίδιο BeePro- Το περιεχόμενο κατάρτισης που αναπτύχθηκε προηγουμένως, προσαρμοσμένο μετά τη φάση πιλοτικών δοκιμών, θα αποτελέσει το κύριο μέρος του εγχειριδίου BeePro. Θα περιέχει επίσης πρόσθετα μέρη - μελέτες περιπτώσεων/πρακτικά παραδείγματα.


Na stiahnutie